Så er vi kommet til indendøres sæson. Mød os på tirsdage i slæjd lokalet på Lindbjerg skolen.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27HMSK vedtægter

 

 

Herning Modelskibsklub

Foreningsvedtægter

 

Vedtaget opdateret på generalforsamling d. 11.05.2021

 


Indhold

§ 1 Foreningens navn. 3

§ 2 Foreningens formål er: 3

§ 3Medlemskab. 3

§ 4 Indmeldelse. 3

§ 5 Udmeldelse. 3

§ 6 Kontingent. 4

§ 7 Restance. 4

§ 8 udelukkelse og eksludering. 4

§ 9 Ordinær generalforsamling. 5

§ 10 Dagsorden. 6

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv. 6

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling. 6

§ 13 Bestyrelse – Valg. 7

§ 14 Forretningsorden og tegningsret. 7

§ 15 Regnskab. 7

§ 16 Revision. 7

§ 17 Vedtægtsændringer. 8

§ 18 Foreningens opløsning. 8

 


 

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Herning Modelskibsklub.

Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

Medlemmernes sejlads vil overvejene foregå i den/de af Herning kommune anviste søer.

Foreningen blev stiftet den 27. januar 2008

 

§ 2 Foreningens formål er:

Med udgangspunkt i bygning og brug af radiostyrede skibsmodeller, samt via fællesskab og det sociale liv i klubben at fremme medlemmernes lyst til at tage ansvar for eget liv og levned.

At udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen ved at arbejde for etablering og opretholdelse af faciliteter til at dyrke radiostyrede modelskibe som hobby.

At forbedre mulighederne for at sejle med radiostyrede modelskibe i Herning kommune.

At varetage medlemmernes interesse i forhold til andre modelskibsklubber/foreninger og offentlige myndigheder.

Desuden er det foreningens mål at skabe forudsætninger for afholdelse af konkurrencer.

 

§ 3Medlemskab.

Alle kan optages som medlemmer i Herning Modelskibsklub.

Passive medlemmer kan ikke bruge klubbens faciliteter, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til et af Herning Modelskibsklubs bestyrelsesmedlemmer.

For personer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Nye medlemmer kan komme til klubaften et par gange inden de endeligt melder sig ind foreningen.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden udgangen af året (email er tilladt)

 

§ 6 Kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent.

For medlemmer over 18 år betales 400,- årligt.

For medlemmer under 18 år betales 150,- årligt.

For medlemmer som er pensionister 200,- årligt.

Støttemedlemmer betaler uanset alder 100,- årligt.

Medlemskabet går fra januar til december.

Kontingent opkræves én gang årligt til betaling inden 1. februar.

Nye medlemmer betaler årskontingent ved indmeldelse. Der opkræves ikke yderligere gebyr for indmeldelse.

 

§ 7 Restance

Kontingent for fortsættende medlemmer, skal være betalt 1. februar.

Er der efter 1. marts ikke indgået betaling fra et medlem, vil der blive stillet spørgsmål vedrørende fortsat medlemskab af Herning Modelskibsklub.

Medlemmer som ikke betaler kontingent kan uden videre ekskluderes/udelukkes fra Herning Modelskibsklub.

 

 

§ 8 udelukkelse og eksludering

Alle medlemmer er forpligtigede til at overholde de til enhver tid gældende regler og love. Dette gælder også de regler og love i de klubber og foreninger som Herning Modelskibsklub måtte tilslutte sig.

Ud over ved kontingentrestance, kan et medlem udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes
opførsel er i strid med Herning Modelskibsklubs vedtægter. Eller hvis medlemmet på særlig grov vis har tilsidesat sine medlemspligter.

I tilfælde af udelukkelse eller ekskludering har medlemmet ret til og krav på at blive hørt inden bestyrelsen

træffer sin afgørelse.
I sager om ekslusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling. Samt at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Herning Modelskibsklubs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned.

Alle medlemmer har ret til at deltage ved generalforsamlingen. Bestyrelsen kan desuden invitere personer som ikke er medlemmer.

Alle gyldige aktive medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamling sker mindst én måned inden afholdelse. Indkaldelse sker ved telefonopringning, brev eller email. Samt på Herning Modelskibsklubs hjemmeside.

Aktuel dagsorden for generalforsamlingen vil blive meddelt i forbindelse med indkaldelse.

Den aktuelle dagsorden vil også være at finde på www.herningmodelskibsklub.dk

Medlemmer som har punkter de ønsker optaget på generalforsamlingens dagsorden skal indsende dem til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 


 

§ 10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand ( lige årstal )

7. Valg af kasserer ( lige årstal )

8. valg af næstformand ( ulige årstal )

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( ulige år )

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent som IKKE må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet. - jf. § 17 og § 18

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af Herning Modelskibsklubs stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet. Generalforsamlingen vil blive afholdt senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For såvidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afsteming m.m. gælder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling.

 

 

§ 13 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er Herning Modelskibsklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med

Folkeoplysningsloven og Herning kommunes retningslinier.

Bestyrelsen forbeholder retten til at nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formand og kasserer er på valg i lige år. Næstformand og de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

 

§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Forretningsordnen er fastsat af bestyrelsen. Formanden har tegningsret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Der vil blive ført protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Ved økonomiske dispositioner over 1.000,- kræves at bestyrelsen informeres.

 

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftregnskab for det foregående år pr. 31. december afgives til revisoren inden d. 1 februar.

Regnskab og status forelægges ved den ordinære generalforsamling til godkendelse og vil være påtegnet og underskrevet af revisoren.

 

§ 16 Revision

Revisor vælges for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisor kan til enhver tid gennemse regnskab og beholdninger.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmerne er for ændringsforslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om opløsning af Herning Modelskibsklub kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at 2 / 3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages skal mindst 3 / 4 af stemmerne være for forslaget. Opnås der ikke flertal, vil der blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling hvor der kan træffes beslutning med ovennævnte stemmeflerhed uanset antal fremmødte medlemmer.

Ved gyldig beslutning om ophør af Herning Modelskibsklub overdrages evt. overskud af foreningen til anden forening for modelhobby.

 

Herning Modelskibsklub 27 januar 2008