Så er vi ude og sejle. Mød os på tirsdage ved Skærbæk Sø. Samt anden lørdag i måneden

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27onsdag den 8. februar 2012

Generalforsamling...

Det er tid til at afholde generalforsamling.
Følgende 3 datoer er lagt op. Alle er lørdage...

17. 24. og 31. marts...
Jo flere deltagere jo bedre...
Meld tilbage om hvad dag der passer bedst, på enten mobil 4094 2441 eller mail@hmsk.dk
§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Herning Modelskibsklubs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Alle medlemmer har ret til at deltage ved generalforsamlingen. Bestyrelsen kan desuden invitere personer
som ikke er medlemmer.
Alle gyldige aktive medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkaldelse til generalforsamling sker mindst én måned inden afholdelse. Indkaldelse sker ved
telefonopringning, brev eller email. Samt på Herning Modelskibsklubs hjemmeside.
Aktuel dagsorden for generalforsamlingen vil blive meddelt i forbindelse med indkaldelse.
Den aktuelle dagsorden vil også være at finde på www.herningmodelskibsklub.dk

Medlemmer som har punkter de ønsker optaget på generalforsamlingens dagsorden skal indsende dem til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand ( lige årstal )
7. Valg af kasserer ( lige årstal )
8. valg af næstformand ( ulige årstal )
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( ulige år )
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent som IKKE må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes
ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet. - jf. § 17
og § 18

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år

Bliv opdateret pr. mail.